پیشرفت های موتورهای دیزل که باعث بهینه ساز مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها میشود